PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACI� SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER

Organitza

  • CEESC
  • CEESC
  • Generalitat de Catalunya - Departament de Benestar Social i Família
  • Diputaci de Barcelona - Xarxa de Municipis
  • Ayuntament de l'Hospitalet

BASES DE LA CONVOCATÒRIA DE LA 6ena EDICIÓ DEL PREMI INTERNACIONAL EN EDUCACIÓ SOCIAL JOAQUIM GRAU I FUSTER. Reflexió sobre la pràctica educativa.

1. Objecte de la convocatòria

El Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster té la finalitat de promoure la reflexió escrita sobre la pràctica professional en el camp de l'educació social amb infància, adolescència i joventut, aprofundint en els efectes educatius resultants de l'acció professional.
Els treballs presentats, per tant, versaran sobre els diferents camps d'acció professional de l'educador social amb infants, adolescents i joves.

2. Participants

Podran participar en aquest premi tots aquells professionals i equips de professionals que desenvolupin o hagin desenvolupat la seva tasca en el camp de l'educació social.

3. Dotació del Premi

La dotació econòmica del premi és de 6.000 € i estarà sotmesa a les condicions fiscals pertinents.

4. Termini de presentació

Els treballs hauran de remetre's abans del dia 31 d'agost de 2019. Els treballs rebuts fora d'aquest termini no seran acceptats.

5. Característiques de la presentació dels treballs

Els treballs presentats hauran de ser originals i inèdits, escrits en llengua catalana o castellana. El text inclourà bibliografia i totes les referències documentals i iconogràfiques que l'autor o autors estimin oportunes. S'acompanyarà d'un resum de 20 línies aproximadament.

L'organització entén com a treball inèdit tot aquell treball que no ha estat, en cap ocasió ni sota cap format, publicat amb l'adjudicació formal d'un ISBN, ISSN o similar en cap de les llengües oficials de l'Estat espanyol.

També queden exclosos aquells treballs presentats en altres premis o certàmens que hagin estat premiats i/o publicats. En cas de dubte l'organització es reserva el dret a fer les consultes pertinents per assegurar el compliment d'aquesta base.

Es presentarà una còpia en paper i una còpia en format electrònic pdf o word. El text es lliurarà en enviament tancat a la Secretaria del CEESC, Aragó 141-143, 4t 08015 Barcelona indicant clarament "Per al V Premi Internacional en Educació Social Joaquim Grau i Fuster", sense remitent ni dades d'identificació de l'autor o autors o lloc de treball. Acompanyarà als treballs presentats un sobre tancat o "plica" a l'interior del qual figuraran el nom i cognoms, adreça, telèfons de contacte i adreça electrònica de l'autor o autors. A l'exterior de la plica es consignarà el títol del treball i el pseudònim sota el qual es presenten l'autor o autors.

El treball haurà de constar d'un mínim de 60 de pàgines i d'un màxim de 120, escrites en DIN-A4 per una sola cara, interlineat 1,5, en tipus de lletra Arial i cos 12 (en cas que s'incloguin imatges, aquestes no seran comptabilitzades com a text).

6. Jurat

La composició del jurat es farà pública un cop finalitzat el termini de presentació de treballs, per garantir totalment la seva imparcialitat.

El veredicte del jurat serà inapel•lable i irrevocable, tenint potestat de declarar desert el premi si la qualitat dels treballs no arriba a la mínima exigida per a una convocatòria d'aquesta naturalesa. Si es produeix aquest cas, el jurat es guarda la potestat d'atorgar un o diversos accèssits d'una quantia global que no excedeixi la dotació total establerta.

7. Propietat dels treballs

Una vegada concedit el premi, l'original presentat que hagi estat premiat romandrà en poder de les entitats organitzadores. Els treballs no premiats podran ser recollits pels seus autors en un termini màxim d'un mes des del lliurament del premi.

Les entitats organitzadores tindran dret únic per publicar o promoure la publicació del treball premiat, i dret preferencial per publicar o promoure la publicació de la resta de treballs presentats i no guardonats, si així ho decideixen.

8. Lliurament del premi

El lliurament del premi es realitzarà en un acte públic l'any 2019 a l'Hospitalet de Llobregat.
Prèviament, les entitats organitzadores es posaran en contacte amb el guanyador o guanyadors per tal de garantir-ne la presència en la mesura del possible.

9. Disposicions addicionals

La participació en el premi implicarà l'acceptació d'aquestes bases.
Qualsevol canvi que es pugui produir i que alteri en alguna mesura les bases d'aquesta convocatòria, serà posat en coneixement públic i de tots i cadascun dels participants.

 Descarregar bases de la convocatòria